close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOKUMENTY PASZPORTOWE

 • Organem paszportowym za granicą jest konsul. Konsul wydaje paszporty i paszporty tymczasowe. Paszport oraz paszport tymczasowy uprawniają do przekraczania granicy i pobytu za granicą, jak również poświadczają obywatelstwo polskie i tożsamość w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Polski paszport zawiera dane biometryczne, czyli wizerunek twarzy (od 2006 r.) i odciski palców (od 2008 r.). Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. Odcisków palców nie gromadzi się w ewidencjach paszportowych.

   

   

   

   

  PASZPORT BIOMETRYCZNY

   

  Paszport biometryczny wydaje się na okres ważności:

  10 lat - dla osób, które ukończyły 13 rok życia

  5 lat   - dla małoletnich do 13 roku życia

   

  Czas oczekiwania na wydanie dokumentu:

  ok. 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku paszportowego.

   

   

       PASZPORT TYMCZASOWY

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wydania. Dokument ten nie zawiera danych biometrycznych i wydaje się go obywatelom RP na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego lub w związku z utratą dokumentu paszportowego w celu powortu do kraju stałego zamieszkania. 

   

  Dopuszcza się również możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności. 


  Czas oczekiwania: 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnej aplikacji.


  W wyjątkowych sytuacjach, wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem do konsula o wydanie paszportu tymczasowego w terminie wcześniejszym. Wniosek winien być należycie uzasadniony i w miarę możliwości poparty dokumentacją (np., kradzież paszportu w połączeniu z pilnym wylotem z kraju).
       

   

  WAŻNE UWAGI:

  - nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego;

  - nie ma możliwości uzyskania dodatkowych stron wizowych;

  - nie wydaje się dokumentów paszportowych bez fotografii;

  - nie dokonuje się wpisów danych dzieci do dokumentów paszportowego rodziców;

  - nie ma możliwości „zapisania" w dokumencie paszportowym dodatkowych danych na życzenie wnioskodawcy (np. tytułów naukowych, pseudonimów, adresu, itp.), poza tymi enumeratywnie wyliczonymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.
   

  ZŁOŻENIE WNIOSKU


  Wniosek o paszport i paszport tymczasowy składa się osobiście w urzędzie konsularnym.

  W wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony wniosek aplikanta, konsul może jedynie odstąpić od osobistego stawiennictwa aplikanta w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu tymczasowego. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego winna złożyć:

   

  1. Formularz paszportowy

  Formularz należy poprawnie wypelnić i podpisać i złożyć  po 1-m egzemplarzu na każdy wnioskowany dokument (przykład: wniosek o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego na czas oczekiwania wymaga złożenia dwóch egzemplarzy formularza paszportowego). Druki wniosków pobiera się w urzędzie konsularnym.

   

  2. Fotografia

  Należy złożyć po jednej fotografii na każdy wniosek paszportowy.

  Wymogi techniczne znaleźć można w zakładce "Fotografia".

   

  3. Dokument potwierdzający obywatelstwo polskie i tożsamość
  Obywatelstwo polskie i tożsamość osoby potwierdzają: ważny dokument paszportowy,ważny dowód osobisty lub dane zawarte w dostępnych urzędowi ewidencjach. Tożsamość osoby można potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię. 
   

  4. Zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego

  W przypadku, gdy nastąpiła utrata lub zniszczenie dokumentu paszportowego, należy również złożyć formualrz „zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego" (formularz do pobrania w zakładce "Formularze").


  5. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia 

  Polski akt urodzenia należy złożyć w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL, czyli również przez osoby, które ubiegają się o ten dokument po raz pierwszy. Dokument ten jest również wymagany w przypadku zaistnienia konieczności weryfikacji danych osobowych.

   

  W przypadku osób urodzonych za granicą - należy zarejestrować zagraniczny akt urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce (transkrypcja/wpis zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego) i uzyskać odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. W załatwieniu tej sprawy może pośredniczyć konsul.

   

  6. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa

  Odpis składa się w związku z ubieganiem się o dokument paszportowy w przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego.

       

   

  7. Dokumenty dodatkowe

  Inne dokumenty składa się po ustaleniu ich z konsulem, np.:

  - decyzja Wojewody poświadczająca posiadanie obywatelstwa polskiego;

  - odpis skrócony polskiego aktu stanu cywilnego;

  - odpis zupełn polskirgo aktu stanu cywilnego;

  - dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

   

  ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Odbiór paszportu i paszportu tymczasowego następuje osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek (za wyjątkiem sytuacji dot. odstąpienia od wymogu osobistego odbioru dokumentu - art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych).


  Osoba odbierająca dokument paszportowy:

  - sprawdza, czy dane osobowe w nim zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym,

  - sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego dane zawarte w mikroprocesorze paszportu biometrycznego,

  - pisemnie potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym.
   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego złożony wraz z wnioskiem o wydanie paszportu, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Należy jednak zauważyć, że paszport (zawierający dane biometryczne) może być przekazany wnioskodawcy jedynie na jego wyraźne życzenie i na pisemny wniosek. Wniosek ten musi zawierać również oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji z możliwości odczytu danych zapisanych w mikroprocesorze (nie dotyczy paszportów tymczasowych). Wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie.
   

  UWAGA:
  Odbierając nowy dokument paszportowy należy przedłożyć w konsulacie aktualnie posiadany dokument paszportowy w celu anulowania (zarówno fizycznego, jak i w bazie danych).

   

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Urząd konsularny nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: