close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OGŁOSZENIA

 • 16 maja 2019 (ostatnia aktualizacja: 16 maja 2019)

  Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Chrysler Voyager 3.6, rok produkcji 2013, przebieg 32 198 km (na dzień 23.04.2019).

  Cena wywoławcza – 1900 KWD.

   

  Osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć samochód po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dzwoniąc do sekretariatu Ambasady pod numer +965 253 11 571/2 lub pisząc e-mail na adres: kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Podpisane oferty pisemne z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady (Al-Jabriya, Block 7, Street 3, Villa 20, Kuwejt) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Chrysler Voyager 3.6”, w dni robocze w godz. 9-15, nie później niż do dnia 2 czerwca 2019 r. do godz. 11.00.

  Złożoną ofertę potwierdza się niezwłocznie wpłaconym w gotówce w kasie Ambasady wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 190,000 KWD (sto dziewięćdziesiąt dinarów kuwejckich i 000/1000).

  Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr tel. kontaktowego,
  2. Oferowaną cenę i określenie formy płatności (przelew bankowy lub gotówka)
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

  Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 dotyczących wymogów oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

   

  Komisyjne otwarcie ofert, otwarte dla oferentów, nastąpi w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 14.00.

  Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady w przeciągu 7 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

   

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu przetargu i dokonuje płatności w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pojazd zostanie wydany po dokonaniu płatności. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszystkich opłat związanych z nabyciem i przerejestrowaniem pojazdu, w tym podatków, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych i wszelkich innych kosztów wymaganych prawem miejscowym.

   

  Ambasada RP w Kuwejcie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: